Устав

 

На СДРУЖЕНИЕ
„ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО”

Приет на Общо събрание на Сдружението, състояло се в гр. Кюстендил на 18.09.2013 г.

Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Сдружението с наименование „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО” е доброволна неправителствена и непартийна организация, обединяваща физически и юридически лица с нестопанска цел, занимаващи се с насърчаване на регионалната икономика и трансгранично сътрудничество, стимулиране на стартиращи предприемачи, малък и среден бизнес, развитие на конкурентноспособно селско стопанство и преработвателна промишленост, човешки ресурси и социална политика, опазване на околната среда и ефективно управление на природните  ресурси, развитие на жижненоспособен туризъм,  като развива дейността си в съответствие с настоящия Устав и действащото в страната законодателство.

Чл. 2. Сдружение „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО”  е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което възниква с вписването му в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Кюстендилски окръжен съд.

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Сдружението е: Област Кюстендилска, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Климент Охридски”, № 5, вх.Б, ет. 2, ап. 14.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. „СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО” може да има клонове в страната или в чужбина.

Чл. 6. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

Глава Втора

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 7. СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО” се определя по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на следните цели:

1. Насърчаване на регионалната политика;

2. Стимулиране на стартиращи предприемачи, малък и среден бизнес;

3. Развитие на конкурентноспособно селско стопанство и преработвателна промишленост;

4. Човешки ресурси и социална политика;

5. Опазване на околната среда, културно наследство и ефективно управление на природните ресурси;

6. Развитие на жижненоспособен туризъм;

7. Развитие на трансграничното сътрудничество.

8. Подкрепа на граждански инициативи и повишаване на  информираността на обществеността по приоритетните области от живота;

9. Привличане обществеността в процеса на вземане на решение на местно и национално ниво по значими и актуални въпроси на гражданското общество;

10. Популяризира действащите международни и национални инвестиционни и финансови програми и проекти в Република България;

11. Анализиране на  даденостите и възможностите на местната среда и разработване на самостоятелно или с външна подкрепа идеи и проекти за местно икономическо развитие;

 

 

Средства за постигане целите на сдружението:

 

Чл. 8. Средства за постигане на целите са:

1. Осъществяване на контакти, взаимодействие и сътрудничество с български и чуждестранни неправителствени организации, органи на местното самоуправление и правителствени органи;

2. Разработване на проекти и участие в програми и конкурси за финансиране;

3. Реализиране на проекти на сдружението и проекти в партньорство с други организации;

4. Търсене и привличане на спонсори, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

5. Изготвяне на брошури, флагчета, календари, рекламна дейност.

6. Може да  приема, образува,администрира целеви фондове в лева и валута с цел финансиране на програми, проекти и прояви на трети юридически или физически лица. Фондовете могат да бъдат предоставени от държавни или частни юридически и физически лица от страната и чужбина.

7. За осъществяване на допълнителна стопанска дейност може да регистрира търговско дружество;

 

Чл. 9. Предмет на дейност на СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО”

1. Публикуване и популяризиране в Интернет или посредством други информационни технологии текстове и материали, свързани с целите на сдружението;

2. Разработва и осъществява програма за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им;

3. Представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи;

4. Сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на технологии, информация и идеи;

5. Взаимодейства със съответните държавни и общински институции;

6. Възлага, финансира и осъществява изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;

7. Организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни фороми;

8. Организира и подпомага създаването и разпространението на мултимедийни продукти с целите на сдружението;

9. Работи по утвърждаване и стабилизиране на институциите на гражданското общество;

10. Разработване и реализиране проекти на сдружението и проекти в партньорство с други организации и участие в програми и конкурси, обезпечаващи финансиране за  осъществяване на целите му;

11. Осигуряване ползването на информационни източници, достъп до интернет и електронна поща;

12. Обучение и консултантски услуги;

13. Подпомагане членовете на сдружението посредством дейността на сдружението;

14. Сдружението може да развива всякакви други дейности, непротиворечащи на законите в Република България, обезпечаващи финансирането на програми за осъществяване на целите му.

 

Чл. 10. (1) Сдружението извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, информационна, консултантска, дизайнерска, програмиска дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на бизнеса, туризма, културата и изкуството.

(2) Извършва разработване, консултиране и управление на проекти и програми по структурните фондове на Европейския съюз.

(3) Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормативните разпоредби на Търговския закон, се използват за осъществяване и постигане на поставената пред сдружението цел. Сдружението не разпределя печалба.

 

Чл. 11. СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО” може да участва и в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.

Глава Трета

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 12. (1) Член на СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО” може да бъде всяко деаспособно физическо и юридическо лице, което приема устава му, внесло е дължимите встъпителни вноски и работи за постигане целите на сдружението.

(2) Членството е редовно и почетно.

 

Чл. 13. Членуването в СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО” е доброволно. Новите членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Управителния съвет, която съдържа всички индивидуализиращи кандидата данни и препоръки от поне един член на Сдружението и одобряване от управителиня съвет на сдружението.

 

Чл. 14. (1) Управителният съвет се произнася по молбата за встъпване в първото си редовно заседание и докладва решението си за утвърждаване на следващото общо събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

(2) В едномесечен срок след произнасяне на Управителния съвет могат да бъдат правени възражения срещу кандидата.

(3) Общото събрание не може да откаже утвърждаване на член, освен ако са налице основания за това, съгласно настоящия Устав.

 

Чл. 15. Членството възниква от момента на внасяне на встъпителната вноска и след утвърждаване на приемането от Общото събрание.

 

Чл. 16. (1) За почетен член може да бъде прието всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, както и юридическо лице с особен принос и заслуга за изпълнението на целите и задачите на Сдружението. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

(2) Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение от поне една трета от членовете на Сдружението, отправено до Управителния съвет, като Управителният съвет може и служебно да издигне и разгледа кандидатура за почетен член. Приемането на почетни членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

Чл. 17. Редовните членове участват в Общото събрание с по един глас.

Чл. 18. На приетите членове Сдружението издава официален документ за членство, който се презаверява ежегодно.

 

Чл. 19. Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;

2. чрез изключване – с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато поведението на член на Сдружението грубо злепоставя интересите на сдружението; когато изключваният системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава. Изключеният член няма право на връщане на встъпителната си вноска и внесения членски внос;

3. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

4. при отпадане в случай на невнасяне на определения членски внос до края на текущата календарна година. Отпадането се констатира от Управителния съвет чрез представяне на съответните документи.

 

Чл. 20. Права на членовете на Сдружението:

(1) да участват в работата на Общото събрание;

(2) да участват в дейността на Сдружението;

(3) да получават информация за дейността на Сдружението;

(4) да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично;

(5) да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението;

(6) да ползват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Сдружението, материалната база и да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите на Сдружението за постигане на неговата цел.

 

Чл. 21. Задължения на членовете на Сдружението:

(1) да внесат встъпителната си вноска;

(2) редовно да внасят членския си внос в ежемесечни вноски;

(3) добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

(4) стриктно да съблюдават задълженията си и правилата на настоящия устав.

 

Глава Четвърта

УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22. Органите на управление на Сдружението са:

(1) Общо събрание;

(2) Управителен съвет;

(3) Председател на Управителния съвет;

 

Чл. 23. Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган, в който влизат по право членовете-учредители, редовите членове и почетните членове.

 

Чл. 24. Компетентност на Общото събрание:

(1) изменя и допълва устава;

(2) приема дългосрочни планове, програми и други решения  за постигане целите и задачите на Сдружението;

(3) решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

(4) избира членовете на Управителния съвет, а при необходимост ‑ формира и други органи на управление;

(5) обсъжда и приема годишния отчет и баланса, внесен от Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност;

(6) приема годишния бюджет;

(7) решава въпросите свързани с последиците от прекратяването на Сдружението и го прекратява;

(8) утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и изключва членове на сдружението;

(9) приема символиката на Сдружението по предложение на Управителния съвет.

 

Чл. 25. (1) Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко един път в годината. Задължението за тяхното свикване е на Управителния съвет.

(2) Общо събрание може да се свика и по искане на 1/3 от членовете. В случай на отказ от страна на Управителния съвет да извърши действията по свикването, се прилагат разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел;

(3) Свикването и оповестяването на дневния ред се извършва чрез писмена покана до всеки член, връчена му най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В извънредни и спешни случай свикването и оповестяването на дневния ред може да бъде извършено и чрез средствата за масова комуникация-телефон или мобилен телефон, интернет, като това обстоятелство се удостоверява изрично на общото събрание с подписите на всички или съответните членове на сдружението.

Чл. 26. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез делегати най-малко половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на явилите се членове;

(1) Членовете на Сдружението имат право на един глас.

(2) Всеки член на Сдружението може да представлява не повече от двама други членове на Сдружението въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг(а) и роднини по определени в член 28 на ЗЮЛНС, както и до юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

(4) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете на присъствуващите, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или сливането му с друго е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите;

(5) Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго.

(6) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателствалия събранието и неговия протоколист.

 

Чл. 27. Управителният съвет се състои от 5 (петима) члена с мандат от 1 (една) година. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани за повече от два мандата последователно. Управителният съвет избира от своя състав председател, който да представляват Сдружението.

 

Чл. 28. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на Управителния съвет, в отправена най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждане на заседанието писмена покана, в която се съдържа проект за дневен ред. В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон, факс, телеграма или електронна поща. В такива случаи УС може да взема и неприсъствени решения, подписани без забележки и възражение за това от всички свои членове.

(1) Заседанието е законно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете на Управителния съвет.

(2) Решенията се взимат с мнозинство от всички членове.

 

Чл. 29. Компетентност на Управителния съвет:

(1) разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане на Общото събрание планове и програми, отчети и други;

(2) осъществява ръководството на Сдружението и взема решения по тези въпроси;

(3) определя необходимостта, броя, вида на щатовете за сътрудници на Сдружението и техните възнаграждения;

(4) приема, предлага за утвърждаване приемането и за изключване членове на Сдружението;

(5) обсъжда и решава всички въпроси по дейността на Сдружението, които са извън компетентността на другите органи на Сдружението;

(6) прави предложения за извършване на разпоредителни действия с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

(7) разпределението на функциите между членовете на Управителния съвет се извършва по предложение на Председателя на Управителния съвет с решение на Управителния съвет;

(8) изготвя и предлага за утвърждаване символиката на Сдружението

(9) решенията на Управителния съвет се взимат с консенсус.

 

Чл. 30. Освобождаването на членове на Управителния съвет става с решение на Общото събрание по тяхно писмено искане или по мотивирано предложение на член на Сдружението.

Чл. 31. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Чл. 32. Председателят на Управителния съвет:

(1) представлява Сдружението пред трети лица;

(2) свиква заседанията на Управителния съвет;

(3) ръководи заседанията на УС и ги председателства;

(4) в негово отсъствие тези функции се изпълняват от друг член на Управителния съвет;

(5) организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство;

(6) разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Сдружението и носи отговорност за това;

(7) изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

(8) сключва договори с персонала на Сдружението;

(9) съхранява и води документацията на Сдружението.

 

Глава Пета

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 Чл. 33. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; недвижими имоти и права върху тях; движимо имущество и ограничени вещни права; дялово участие в дружества; ценни книжа; вземания и други активи.

 

Чл. 34. Имуществото на Сдружението се набира от встъпителни вноски, членски внос, целеви средства от държавни органи, общини, кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации и граждани, фондации, дарения, завещания, печатни издания и всички останали придобивни способи, съвместими с целта на Сдружението и допустими от закона.

 

Чл. 35. Сдружението изгражда отношенията си с фирми (юридически лица със стопанска цел) чрез договори за продължително изпълнение, чиито условия ще бъдат конкретно договаряни и ще определят срока и формите на сътрудничество.

 

Чл. 36. Размерът на встъпителната вноска и членския внос, дължими от членовете на Сдружението, начинът и сроковете на внасянето им се определят от Общото събрание и подлежат на актуализиране по негова преценка.

Чл. 37. Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него.

 

Чл. 38. По предложение на Председателя на Управителния съвет, бюджетът на Сдружението се приема от Управителния съвет и се утвърждава от Общото събрание за всяка финансова година.

 

Чл. 39. Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.

 

Чл. 40. Ежегодно Управителният съвет сам или чрез лицензирани лица проверява баланса и отчета по изпълнението на бюджета и го предлага на обсъждане пред Общото събрание на Сдружението, който се приема от последното. Управителният съвет се освобождава от отговорност след приемане на баланса и отчета от Общото събрание.

 

                                 Глава Шеста

                            Книги на Сдружението

Чл. 41. (1) За заседанията на ОС и УС се води протокол. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган, на протоколчика на съответното събрание и се подвързват в специални книги или се съхраняват в хронологичен ред в отделни папки за всяка календарна година, като съдържанието им се възпроизвежда в кратце в нарочни книги, водени или съхранявани от председателя на УС или посочено от него лице.

(2). Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на управление на всички членове, фирмена регистрация и Булстат на юридически лица.

 

Глава Седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 42. СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО” се прекратява с решение на Общото събрание или с решение на Кюстендилски окръжен съд.

Чл. 43. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидаторът се определя от Управителния съвет, извън случаите, когато се назначава служебно лице от съда.

Чл. 44. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от Кюстендилски окръжен съд.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България законодателство.

Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ „ПАУТАЛИЯ НА БЪДЕЩЕТО”, проведено на 18.10.2013 година в град Кюстендил.

 

18.09.2013г.                                                                   гр. Кюстендил