Цели

- Подкрепа разработването и изпълнението на инициативи за икономическо, социално и културно развитие на Кюстендил;
- Работа за развитието на гражданското общество и насърчаване на гражданската инициативност като подпомага, инициира и осъществява дейности в областта на участието на гражданите в обществения живот;
- Насърчаване гражданската самоинициативност в областта на опазване на околната среда и подобряване на средата на живот;
- Въвеждане и укрепване публично-частното партньорство в Кюстендил;
- Работа свързана с подобряване взаимодействието между гражданското общество, местната власт и бизнеса;
-Насърчаване на трансграничното сътрудничество;
-Повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на пазара на труда и др.);
Основните ценности, на които се гради нашата работа са:

-         Участие;

-         Общностите имат свои ресурси;

-         Отвореност за диалог;

-         Зачитане на различията;

-         Отговорно отношение към влаганите средства;

-         Прозрачност и отчетност.

Работата на сдружение „Пауталия на бъдещето“ има своето място в процеса на развитие на кюстендилската общественост в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.